Loopbaanadvisering en -coaching en het Ontwikkeladvies gericht op duurzame inzetbaarheid en werk (mijn visie)

Goede zorg voor werk(behoud) of breder, duurzame inzetbaarheid van de werkende mens is voor zowel het individu als voor elke organisatie, maar feitelijk voor de gehele maatschappij, belangrijk om in te investeren. Via werk krijg je inkomen, sociale contacten en het geeft veel mensen een invulling van de zin van hun leven. In Nederland is het (duurzaam blijven) werken deels wettelijk geregeld, zoals in het arbeidsrecht, arbo-wetgeving e.d. Het is echter ook vanuit sociaal – en maatschappelijk oogpunt van belang om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te zijn. Niemand wil toch de veroorzaker zijn dat een ander door of vanwege zijn/haar werk ziek wordt of uitvalt. Vanuit die opvatting kijk ik naar werk en naar de arbeidsmarkt. Als het dan toch niet goed gaat moet er wat worden hersteld, het is echter vooral de uitdaging dat de aandacht te richten op het voorkomen van problemen en conflicten op het werk en uitval. Deze denklijn is belangrijk in mijn (advies)werk. Ik ga graag met zowel individuele werkenden en groepen werkenden als ook met (werk)organisaties op zoek op welke manier je het beste kunt investeren in een ‘leven lang gezond werken’, en wat daarbij hoort: een Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

Voorgaande klinkt misschien wat hoogdravend maar ik raak steeds weer geïnspireerd om aan de slag te zijn met de zeer diverse dilemma’s rond werk en duurzaam blijven werken. De vraag is vooral met welke strategie en wat heb je nodig om Duurzame Inzetbaarheid te realiseren? Wat is in de kern jouw of jullie missie/visie (WHY) op werk, en (waar) is daar draagvlak voor? Hoe pak je het aan (HOW) om daar te komen en wat kun je concreet het beste doen (WHAT)? Voor mij is uitgangspunt dat een individuele werkende (werknemer of zelfstandige) zelf de lijnen uitzet, de regie neemt en daarmee zijn/haar invulling geeft aan het Goed Werknemerschap. Van de werkgever en van de organisatie of werkomgeving waar die werkende zijn weg moet vinden mag dan tegelijkertijd worden verwacht dat die invulling geeft aan Goed Werkgeverschap. De dialoog tussen werkende(n) en de werkgever (ook bij een ZZP-er in de rol van opdrachtgever) noem ik Het Goede Gesprek.

Met mij haal je een ervaren, betrokken en krachtige partner in huis die samen met de gesprekspartners wil investeren in dat Goede Gesprek. Graag ondersteun (coach en/of adviseer) ik bij de voorbereiding en het voeren van dat – in principe continue – gesprek over werk, ontwikkeling en inzetbaarheid. In dat Goede Gesprek, of in dure woorden: een zorgvuldige en waardecreërende dialoog tussen werkende(n) en zijn/haar werkgever of opdrachtgever, maak ik vanuit mijn vroegere (werk)ervaring ook graag een uitstapje naar arbozorg, gezondheid in relatie tot werk/arbeidsmarkt en de (mogelijke) rol van medezeggenschap. Het wel of niet realiseren van Duurzame Inzetbaarheid heeft vaak ook een relatie met wat op die thema’s wel of niet gebeurt.

In mijn vroegere werk (bij de vakbeweging en later bij Stichting Welder) zag ik vaak dat iemand waar het even iets minder goed mee ging (op het werk) in onderstaande situatie belandde met allerlei ongemakkelijke situaties en potentiële conflicten. Aan mij en mijn collega’s werd dan gevraagd hoe een escalatie kon worden voorkomen en zochten dan zoveel mogelijk samen met de relevante betrokkenen naar passende oplossingen veelal met de gedachte dat iemand (‘die werknemer in het midden’) zelf weer de regie durfde en kon nemen.

eindplaatje_home

Bekijk hier de animatie van het plaatje »»

Mijn mogelijke rol als coach of adviseur kan ik het beste als volgt karaktiseren:

  • Loopbaanadviseur en/of -coach (voor zowel individuele als een groep werkenden): wat past nu en voor de toekomst het beste bij jouw/jullie acties rond werk en op de arbeidsmarkt;
  • Begeleiding, coaching, advisering en bijvoorbeeld introductie van mediation als opties om (potentiële) conflicten te verhelderen en deze zo mogelijk zelfs productief te maken;
  • Het bij elkaar brengen van partijen (bijvoorbeeld via een mediationgesprek) om te proberen wensen en belangen van verschillende partijen bespreekbaar te maken en te zoeken naar mogelijkheden om deze te verbinden zijn;
  • Ondersteunen bij het nadenken over passende en concrete oplossingen voor ongemakkelijke situaties, bijvoorbeeld rond uitval bij ziekte of een (arbeids)conflict;
  • Mee nadenken over en ondersteunen bij activiteiten rond Duurzame Inzetbaarheid (zowel individueel als collectief);
  • Investeren in het vergroten van kennis rond thema’s als zelfregie, inzetbaarheid, arbo-dienstverlening, ‘gezondheid en werk’, allemaal gericht op het concreet maken wat Het Goede Gesprek in de eigen werkomgeving zou kunnen betekenen;
  • Proces- en projectleiding, coaching en (interim) management.

Ik heb een groot en divers netwerk en kan makkelijk schakelen. Ik kan – op verzoek – laagdrempelig en snel adviseurs inschakelen in aanvulling op mijn eigen expertise. Mijn netwerk zit bij id Plein en ik heb goede contacten met medezeggenschapadviseurs. Mijn werkervaring zit in de sector zorg, bij sociale partners en in de publieke dienstverlening, zoals de uitvoeringsorganisaties van de sociale zekerheid.

Heb je vragen? kerst.zwart@zelfregie-werkt.nl of bel: 06 514 972 62.

Kerst Zwart (twitter: @kerstzw)